image34.jpg
Strona Główna arrow Pomoc psycholog.-pedagog. arrow Co to jest dysleksja?
Zadania pedagoga szkolnego

 Pedagog szkolny to osoba działająca w wielu dziedzinach życia szkoły i współpracująca z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Do głównych obszarów tego działania należą: wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno pedagogiczna. Pedagog to przede wszystkim osoba stojąca na straży Praw Dziecka.

W zakresie moich kompetencji znajduje się:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych
 • indywidualna pomoc uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci,
 • organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno - wychowawczym,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej na terenie szkoły,
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie Poradni Psychologiczno - pedagogicznej
 • współorganizowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i logopedycznych      dla dzieci wymagających takiej pomocy;
 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym: klas  integracyjnych, nauczania indywidualnego;
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców             i nauczycieli;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 • współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
wstecz   dalej »