image45.jpg
Strona Główna arrow Profilaktyka arrow Bezpieczeństwo uczniów
Bezpieczeństwo uczniów

Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów w szkole - badania własne - 2005/2006

 Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na jej terenie. Jest to jedno z głównych zadań zawartych w dokumentach szkoły tj. Program wychowawczy szkoły, Program profilaktyczny szkoły, Program rozwoju szkoły.

 Aby rzetelnie zająć się jakimś zjawiskiem, należy zbadać jego rzeczywisty stan. Dlatego w bieżącym roku szkolnym przeprowadzone zostały badania za pomocą ankiety diagnozującej pn. "Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów na terenie szkoły". Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów i rodziców naszej szkoły (139 - rodziców, 93 - uczniów).
 Pytaliśmy: Jak uczniowie czują się w szkole? Jakie są najczęstsze formy stosowanej przemocy? Kto jest agresorem? Prosiliśmy o wskazanie miejsc niebezpiecznych na terenie szkoły.

A oto otrzymane wyniki:
Na pytanie 1 - Czy czujesz się bezpiecznie w szkole?
Tak - odpowiedziało 66% uczniów
Nie - odpowiedziało 18% uczniów
16% nie miało zdania na ten temat
Poniżej przedstawiony wykres

Bezpieczeństwo

Od czego zależy bezpieczeństwo uczniów? Źródeł problemu jest wiele. Tkwią one w infrastrukturze, środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym, ale także w mediach.
Wśród przyczyn występowania przemocy autorka wymienia te, które leżą po stronie rodziny:
- brak czasu na kontakty w rodzinie,
- brak tradycyjnych wartości,
- nie zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka tj: poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, uznanie, miłość, przynależność,
- brak autorytetów w rodzinie,
- patologie: alkoholizm, narkomania
- brak ciepła rodzinnego,
- pobłażliwość w stosunku do dziecka,
- rozwiązywanie konfliktów domowych metodami siłowymi,
- kryzysy domowe - kłótnie,
- podwójne wzorce zachowań,
- brak jasno wyznaczonych granic co dobre a co złe,
- temperament samego dziecka
Przyczyny agresji wynikające ze specyfiki szkoły to:
- problemy w sprostaniu wymaganiom programowym,
- zazdrość,
- brak zainteresowania ze strony szkoły,
- hałas, mała przestrzeń, duża ruchliwość,
- czas spędzany w sposób ukierunkowany,
- stała sytuacja oceny,
- anonimowość sprawcy,
- wpływ grupy rówieśniczej - naśladowanie

 Niebagatelna rolę w generowaniu przemocy pełnią media. Agresja jest towarem, jest środkiem podnoszącym atrakcyjność programu, pokazuje zafałszowany obraz rzeczywistości i znieczula na agresję.
- Oglądanie przemocy wpływa na uczenie się przez dzieci agresywnych
- Sprawca przemocy bardzo często otrzymuje nagrodę lub nie jest ukarany.
 - Dziecko utożsamia się z atrakcyjnym sprawcą przemocy.
- Ukazana przemoc jest aprobowana społecznie.
- Akty przemocy nie pokazują cierpienia i krzywdy ofiar.
- Nie są ukazywane negatywne skutki przemocy.
- dzieci stają się mniej wrażliwe, wzrasta u nich próg tolerancji wobec przemocy
W opinii uczniów jak i rodziców nauczyciele naszej szkoły zapoznali uczniów z zasadami bezpieczeństwa(92%), zapewniają właściwą opiekę podczas lekcji(94%) oraz przestrzegają przepisów bhp.
Mimo to zdarzają się zachowania agresywne. Oto wykres ilustrujący ten problem.

Formy przemocy

Optymistyczne jest to iż aż 79% rodziców i 68% uczniów nie doświadczyło przemocy. Zaskoczeniem jest duży procent zastraszeń. Jest to zjawisko najtrudniejsze do wykrycia. Uczniowie często długo je ukrywają - również przed swymi rodzicami. Warto rozmawiać z dzieckiem na ten temat i nie pozwalać na utrwalanie się postawy ofiary, ponieważ może to rzutować na przyszłe życie dziecka.
Co sprzyja staniu się ofiarą agresji, czy przemocy?
- zwiększona lękliwość, zaniżona samoocena,
- brak akceptacji siebie,
- samotność,
- pasywność,
- najczęściej są to osoby słabsze fizycznie,
- zachowują dystans w kontakcie z innymi.
 Przyjrzyjmy się kto jest sprawcą - oto zestawienie

Kto jest sprawcą

Starsi uczniowie: 40%wg, uczniów, 41%wg rodziców,
 rówieśnicy: 44% wg, uczniów, 59% wg rodziców,
osoby spoza szkoły: 16% wg. Uczniów, 0% wg. Rodziców
W tym miejscu należałoby wspomnieć jakimi cechami charakteryzuje się agresor.
 Są to osoby fizycznie silniejsze od rówieśników, są pewni siebie, mają pozytywną samoocenę, negatywne wzorce postępowania, są impulsywni, mają silną potrzebę dominacji.
 Agresji sprzyjają nie tylko osoby, ale również miejsca. Na pytanie: Które miejsca w szkole uważasz za niebezpieczne? Otrzymaliśmy następujące odpoi.

Niebezpieczne miejsca

Uczniowie stwierdzili, że najniebezpieczniejsze miejsca w szkole to:
40% - korytarze
25% - toalety
16% - szatnie
Rodzice stwierdzili, że najniebezpieczniejsze miejsca to:
27% - nie wiem
23% - szatnia
14% - korytarze
14% - toalety
Zachowaniom przemocowym sprzyja również istnienie grup nieformalnych.

Grupy nieformalne

Uczniowie odpowiedzieli;
Tak - 29%
Nie - 16%
Nie wiem - 41%
Rodzice:
Tak - 7%
Nie - 16%
Nie wiem - 78%
Źródłem agresywnych zachowań są również osoby obce na terenie szkoły.

Źródła agresji

Wnioski:
- Dla znakomitej większości uczniów i rodziców szkoła jest miejscem bezpiecznym.
- Istnieją na terenie szkoły miejsca uważane za niebezpieczne.
- Mają miejsce na terenie szkoły zachowania o charakterze agresywnym.
 - Istnieją rozbieżności w ocenie zjawiska miedzy uczniami i rodzicami,
Należy dołożyć starań, aby poprawić komunikację w rodzinie.
- Wskazana jest ściślejsza współpraca rodziny ze szkołą, aby wspólnie przeciwdziałać powstałym zjawiskom.