image9.jpg
Strona Główna arrow Profilaktyka arrow Program Profilaktyczny
Program "Potrafię wybierać"

Anna Arciszewska

 

 Mój program profilaktyczny

      W ramach działalności wychowawczo - profilaktycznej prowadzonej  w   SP – 5 w 2007r. realizowany jest mój autorski program „Potrafię wybierać.” 
      Program  "Potrafię wybierać" skierowany jest do grupy osób niskiego ryzyka, realizuje więc cele profilaktyki pierwszorzędowej – promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszanie zasięgu zachowań ryzykownych. Jego zadaniem jest wspomaganie pracy wychowawczej  domu i szkoły. Jest adresowany do uczniów klas V i VI  pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Realizacja programu opiera się na trzech strategiach wzajemnie się uzupełniających: strategii informacyjnej , edukacyjnej i strategii alternatyw. 
     Stąd z jednej strony informowanie uczniów o przyczynach i skutkach zachowań ryzykownych, wyposażanie ich w umiejętności społeczne (umiejętność nawiązywanie kontaktu z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opieranie się naciskom otoczenia) oraz realizowanie swej potrzeby aktywności poprzez angażowanie się w działalność artystyczną, społeczną i sportową.   
      Program profilaktyczny przede wszystkim ma za zadanie zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom i nie powodować szkód.  Realizatorzy programu obowiązani są więc, stosować się do norm etycznych i zasad bezpieczeństwa charakterystycznych dla działań pedagogicznych. W szczególności będą przestrzegane następujące standardy etyczne i zawodowe:

 • Respektowanie podmiotowości uczestników programu, poprzez pozyskiwanie ich zgody na udział w zajęciach,
 • Poszanowanie ich godności i indywidualności,
 • Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji,
 • Uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników,
 • Uwzględnianie  systemu wartości człowieka i poszanowania rodziny,
 • Stosowanie technik, które nie naruszają mechanizmów obronnych osobowości.

Jego główne cele o charakterze wychowawczym to:

 • kształtowanie postaw  szacunku wobec innych,
 • dostrzeganie podmiotowości i godności własnej i drugiego człowieka,
 •  rozpoznawanie podstawowych wartości, na których opiera się ład społeczny i moralny,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne decyzje,
 • budzenie aktywności do działań w ramach społeczności szkolnej,
 • doskonalenie komunikacji międzyludzkiej.

Cele o charakterze prozdrowotnym i profilaktycznym:

 • dostarczanie wiedzy na temat przyczyn zagrożeń wynikających z uzależnień od alkoholu, tytoniu, narkotyków, gier komputerowych,
 • kształtowanie postaw na ''nie'' wobec tych zagrożeń – nauka asertywnych zachowań,
 • kreowanie zdrowego stylu życia opartego na aktywności społecznej, artystycznej  i sportowej – wykreowanie „Ambasadorów zdrowego stylu życia”.
 • propagowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

 Spotkania dla uczniów

Spotkania dla uczniów odbywały się 3 razy w tygodniu. Były to zajęcia sportowe dla chętnych uczniów – prowadzone w dwóch grupach przez n-la wychowania fizycznego p. Jana Szmitko oraz raz w tygodniu  odbywały się spotkania edukacyjno - warsztatowe o charakterze profilaktycznym prowadzone przez pedagoga, czyli przeze mnie.

Oprócz w/w spotkań uczestnicy programu uczestniczyli w zajęciach poza szkołą: wyjazd do Kisielnicy na zajęcia „ABC jazdy konnej” i ognisko, wyjazd na basen do Zambrowa, wyjście do kina na film „Sztuczki”.

Program był finansowany z budżetu miasta Łomży i realizowany w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 r. i przy współpracy Wydziału Polityki Społecznej.