image17.jpg
Strona Główna arrow Profilaktyka arrow Procedury
Procedury

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZESTNIKAMI
ZDARZENIA „BÓJKA” LUB „POBICIE”

 1. Uczeń będący świadkiem zdarzenia lub uczeń poszkodowany ma obowiązek powiadomić osobę dorosłą: nauczyciel dyżurujący, wychowawca, pedagog lub inne.
 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie w pierwszej kolejności zaprowadza dziecko poszkodowane do pielęgniarki. Pielęgniarka decyduje o pozostawieniu dziecka w szkole lub wezwaniu rodziców. W przypadku nieobecności pielęgniarki powiadamiani są rodzice.
 3. Osoba przyjmująca zgłoszenie, przekazuje sprawę wychowawcy lub jeżeli nie ma wychowawcy do pedagoga. Do nich należy ustalenie wszystkich uczestników zajścia. Ważnym jest ustalenie czy zdarzenie jest jednorazowym incydentem czy wynika z wcześniejszego konfliktu. Należy również wziąć pod uwagę skutki czynu.
 4. W przypadku jednorazowego zdarzenia, bez uszczerbku dla zdrowia uczestników, wychowawca pomaga sprawcom dostrzec negatywne aspekty zachowania i uczy jak rozwiązywać konflikt bez agresji.
 5. Wychowawca klasy ustala konsekwencje czyli karę jaką ponosi sprawca (uwzględniając zapisy wynikające z WSO). Podejmuje decyzję czy sprawa wymaga wezwania do szkoły rodziców stron, czy też rodzice powiadomieni są na piśmie.
 6. Wychowawca nadzoruje przebieg wykonania kary.
 7. W przypadku, gdy zachowanie ucznia nie ma charakteru incydentalnego pedagog powiadamia dyrektora szkoły, rodziców stron i wzywa Policję.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCZEGO W PRZYPADKU NARUSZENIA DYSCYPLINY SZKOLNEJ

 1. W pierwszej kolejności reaguje na zdarzenie nauczyciel, w którego obecności się ono odbywa.
 2. W przypadku braku reakcji ucznia, powiadamia wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia.
 4. W przypadku dalszego występowania negatywnych zachowań, kontaktuje się z pedagogiem.
 5. Wychowawca i pedagog spotykają się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zaistniałego stanu rzeczy i ustalają zasady dalszego kontaktu i postępowania.
 6. W szkole założona zostaje karta obserwacyjna ucznia, a jego zachowanie jest monitorowane. Wszystkie informacje o niepokojących zachowaniach przekazywane są rodzicom dziecka
 7. O działaniach wychowawczych powiadamiany jest dyrektor szkoły, który włącza się w przypadkach, gdy wykorzystane zostały dostępne metody oddziaływania i nie przyniosły pożądanych efektów.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCZEGO W PRZYPADKU WAGARÓW

 1. W przypadku stwierdzenia nieobecności dziecka na lekcji nauczyciel, wychowawca lub pedagog powiadamia rodziców ucznia lub ZPOW o nieobecności.
 2. Powiadomienie może być telefoniczne, w przypadku przedłużającej się nieobecności (3 dni)należy dokonać powiadomienia pisemnego.
 3. Dalsze postępowanie określają przepisy oświatowe.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA PREZ UCZNIÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH I ODTWARZAJĄCYCH DŹWIĘK LUB/I OBRAZ

     Na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania przez uczniów telefonów komórkowych oraz urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk lub/i obraz (np. dyktafon, mp3 itp.).W szczególnych sytuacjach, na wniosek rodzica, wychowawca klasy może udzielić zgody na korzystanie z telefonu komórkowego przez ucznia, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 1. Uczniowie, zgodnie ze Statutem szkoły, mają obowiązek przestrzegania zakazu posiadania telefonów komórkowych oraz urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk lub/i obraz.
 2. Uczniowie posiadający zgodę wychowawcy szkoły na korzystanie z telefonu komórkowego zobowiazani są przestrzegać postanowień regulaminu.
 3. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły stwierdzi, że uczeń posiada telefon komórkowy (bez zgody wychowawcy) lub urządzenie rejestrujące dźwięk lub/i obraz ma obowiązek odebrać uczniowi posiadany sprzęt.
 4. Wychowawca informuje rodzica lub opiekuna o zaistniałej sytuacji i ustalają termin odbioru sprzętu.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO


 1. W sytuacji dostrzeżenia jakiejkolwiek usterki lub zniszczenia mienia szkolnego, każdy uczeń zobowiązany jest zgłosić szkodę nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły.

 2. Uczeń, który zniszczył lub uszkodził mienie szkolne, niezależnie od okoliczności, jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły.

 3. Uczeń będący świadkiem niszczenia mienia szkolnego ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły.

 4. Nauczyciel dyżurujący zobowiazany jest podjąć stosowne interwencje wobec sprawcy zniszczenia.

 5. W razie potrzeby zabezpieczenia lub naprawy zniszczonego mienia, nauczyciel dyżurujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dyrekcję oraz sekretariat.

 6. Nauczyciel dyżurujący lub każdy inny pracownik, który został poinformowany o fakcie niszczenia lub zniszczenia mienia szkolnego ma obowiązek, jak najszybciej, powiadomić o tym wychowawcę sprawcy zniszczenia.

 7. Wychwawca powinien porozmawiać z uczniem na temat zaistniałej sytuacji.

 8. W zależności od wielkości wyrządzonej szkody i świadomości działania sprawcy, wychwawca podejmuje decyzję o powiadomieniu rodziców ucznia, który dokonał zniszczenia mienia szkolnego.

 9. W razie konieczności pokrycia kosztów naprawy zniszczonego mienia, rodzice sprawcy proszeni są o rozmowę z Dyrektorem szkoły, podczas której ustala się kwotę, formę lub inny sposób naprawy wyrządzonej przez dziecko szkody.